Wypożyczalnia Just Drive

Polityka prywatności

Firma JUST DRIVE Sp. z o.o. wypełniając obowiązek informacyjny oświadcza, że na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 281):

  1. Administratorem danych uzyskanych dzięki zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Firma JUST DRIVE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stawki 2A/48, w Warszawie, kod pocztowy – 00-193, tel.: 666 267 000 adres e-mail: ado@justdrive.rent
  2. Dane w serwisie zbierane są w celu: realizacji umowy najmu, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami, a także – ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy – w celach analitycznych i statystycznych;
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy najmu pojazdu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja umowy najmu pojazdu.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.